Search
  • Balla Béla

A halál: barát, vagy ellenség? 2. rész

A feltámadás reménységeA halál túlélésének, így vagy úgy történő átélésének gondolata sok - köztük számos, magát kereszténynek valló - ember gondolataiban megfogant már. A halálról szóló bibliai tanítást háttérbe szorította a lélek halhatatlanságát hirdető tantétel, melynek talaján számos, ehhez kapcsolódó tanítás fejlődött ki, és nyert polgárjogot. Egyesek csakugyan meg vannak győződve arról, hogy aki nem hisz a lélek halhatatlanságában, az egy alapvető keresztény doktrinát tagad. Mi azonban biztosak vagyunk abban, hogy ez nem így van. Ellenkezőleg: az, amit a Biblia a halottakról mond nélkülözhetetlen lépcsőfok az Isten szavában rejtett kincs megértéséhez. Ez pedig a halottak feltámadásának, mint az örök élethez vezető útnak a tantétele.Sokakat meglep az a tény, hogy a Szentírásban sehol nem szerepel együtt a"halhatatlan"és a"lélek"szó. A halhatatlanság kizárólag Istennek a sajátja. Ilyenformán a"halhatatlanság"szó a Bibliában csupán Isten saját létezésének, illetve annak az életnek a leírására használatos, melyet Krisztus hű követői nyernek majd a feltámadásukután. Az alábbiakban közreadjuk a"halhatatlan"és a"halhatatlanság"szavak összes bibliai előfordulását. A jobb megértés érdekében külön csoportba osztottuk azokat, amelyek Istenre vonatkoznak, illetve azokat, melyekben Isten halhatatlanságot ígér az embereknek:


Istenre vonatkozóan:


"Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen." (1Timóteusz 1:7)

"Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya és uraknak Ura. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen." (1Timóteusz 6:15,16)


Az embereknek tett ígéretre vonatkozóan:


"Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet." (2Timóteusz 1:10)

"Ő mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni: azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad, ... azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek titkait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által." (Róma 2:6,7,16)

"Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött! " (1Korintusz 15:53)


Fenti, csokorba gyűjtött úszövetségbeli idézeteket ha összevetjük a korábban említettekkel nyilvánvaló lesz, hogy az Ó és Újszövetség tanítása egybecseng. Az Újszövetség is azt tanítja, hogy a halállal teljesen megszűnünk létezni, ám azok, akik Istennek tetsző életet élnek és hisznek, reménykedhetnek az örök életre való feltámadásban.

Mindamellett a lélek halhatatlanságát hirdető tantétel szilárdan tartja magát, és az ebben hívők minden elképzelhető magyarázatot kiragadnak az idevágó igeversekből állításuk alátámasztására. A következő - már idézett - verssel kapcsolatban például azt állítják, hogy Ádámnak csupán a testére utal és nem a lelkére. Másszóval Ádámban létezett valami, ami túlélte a test halálát. Emlékezzünk azonban arra, hogy alá a teremtés történetében semmi sem támasztja alá ezt az elképzelést. Mindenesetre ha valóban létezne is egy ilyen - bizonyos értelemben önálló létezéssel bíró - belső Ádám, az alább következő versben Isten kétség kívűl az igazi Ádámhoz szól:


"Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél! Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba!" (1Mózes 3:19)


Mindamellett meg kell vizsgálnunk a"lélek"szót, amely számtalanszor előfordul a Bibliában. Mindazt, amit általában jelenlegi létezésünkkel szoktunk kapcsolatba hozni, egyértelműen a léleknek tulajdonítjuk:


"Közeledik lelke a sírgödörhöz és élete a halottakhoz." (Jób 33:22)


Nehéz volna ennél meggyőzőbb bizonyítékkal szolgálni arra nézve, hogy a "lélek" szó, az élő embert, az eleven - ám halandó - embert jelenti.Mi több, a fent idézett versből nyilvánvaló, hogy a lélek halandó, és a sírba kerül, pontosan úgy, ahogyan az Ádámot sújtó halálos ítélet alapján elvárható. Vizsgáljunk meg néhány további verset, melyek  szintén ezt erősítik meg:


"Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapadt." (Zsoltárok 44:25)

"Mert minden lélek az enyém: az apák lelke is meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik." (Ezékiel 18:4)

"Akkor így szólt hozzájuk: Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem!" (Máté 26:38)


Mivel ezen idézetek vegyesen az Ó illetve az Újszövetségből vannak, láthatjuk, hogy a Biblia tanítása egységes a lélekkel és a halállal kapcsolatban (is).

Továbbá a "lélek" szó időnként egyszerűen az emberi életre utal, de sosem olyan értelemben, hogy az tovább létezne a halál után. Íme egy részlet Jézus egyik példabeszédéből:


"Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?" (Lukács 12:20)


E kétrészes cikk címében az a kérdés hangzik el, hogy a "Halál barát, vagy ellenség?" A Biblia válasza egyértelmű: ellenség! A Szentírás szó szerint"utolsó ellenségnek"nevezi a korintuszi első levél 15. fejezetében amely meg lesz semmisítve. A halál tehát legyőzhető, és ez Krisztus által lehetséges:


"Az ÚR törvénye tökéletes,felüdíti a lelket. ..." (Zsoltárok 19:8)

"Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amelymeg tudja tartani lelketeket." (Jakab 1:21)

"tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévelygés útjáról,megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez." (Jakab 5:20)

"Tisztítsátok meg lelketeketaz igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által." (1Péter 1:22,23)

"Azok közül, akika föld porában alszanak, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. " (Dániel 12:2)

"Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, akiaz ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünketazzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket." (Filippi 3:20,21)


A halálnak alávetett testnek"dicsőséges testté változása"nem más, mint halandónak halhatatlanná, az élőlénynek örök életűvé válása. Ez a Biblia hiteles tanítása, amely összhangban van az életre és a halálra vonatkozó ismereteinkkel. Mindez lehetővé teszi a bűnttől és a haláltól való megváltásunkat Jézus Krisztus által. Az első embernek meg kellett halnia, amikor vétkezett, és mi is megörökültük az ő halandó és bűnös természetét. Krisztus a Megváltó, a "bűn problémájának" Isten által javasolt megoldása. Az üdvözülés (megmenekülés) már most, ebben az életünkben is elkezdődik azáltal, hogy Krisztus által átengedjük magunkat Istennek, mégpedig azon a módon, ahogyan azt Ő kívánja. A bűntől való szabadságunk akkor teljesedik be, amikor Krisztus visszatér a földre, feltámasztja az elhunytakat, és az igazakat halhatalansággal, vagyis egy dicsőséges fizikai testben való örök élettel jutalmazza meg az ő királyságában itt a földön.


Harry Tennant


8 views0 comments

Recent Posts

See All