Search
  • Balla Béla

A szorongásról

Mint SZERETŐ Atya, Isten mélyen törődik gyermekei jólétével. A Biblia oldalain bölcs tanácsokat adott életünk minden gondjához. Az egyik fő gond, amely sok embert sújt, a szorongás és aggodalom.

Nem állítjuk, hogy ha valaki szorong, akkor a Biblia a minden, amire szüksége van. Gyakran ezen a bajon a gyógyszer vagy terápia segít. A Biblia olvasása önmagában nem gyógyítja meg a súlyosabb lelki betegségeket, ahogyan például egy lábtörésen sem segít. De ez nem jelenti azt, hogy a Szentírás egyáltalán nem foglalkozik a lelki/szellemi egészséggel, és ha ennek figyelmet szentelünk, komoly segítséget kaphatunk. Mi több, akár az örök életre is felkészítheti Önt.Mi a szorongás?

Sokan ismerik a kifejezést, de valójában mit jelent a szorongás? Ennek a betegségnek az egyik tankönyvi meghatározása a következő: „Nyugtalanság vagy a végzet érzése, amelyet számos fiziológiás reakció kísér, például gyorsított pulzus, izzadt tenyér és remegés a gyomorban.” A tankönyvek meghatározásán túl a Biblia is beszél a szorongás érzéséről. Pál apostol élete nagy stresszel járt, és erről így írt:

„Krisztus szolgái? Esztelenül szólok: én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól ötször kaptam egy híján negyven botütést, háromszor megvesszőztek, egyszer megköveztek, háromszor szenvedtem hajótörést, egy éjt és egy napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja.” (2Korintus 11: 23–28)

Pál nagyon aggódott a gyülekezetekért és ezt az érzést „naponkénti zaklattatásnak” nevezte. Az a tény, hogy ezt beleszámították egy ilyen komoly nehézségi listára, azt mutatja, mennyire jelentős volt ez a nyomás az életében. Ez arra is rámutat, hogy a szorongás nem mindig rossz dolgok miatt van, hiszen Pál éppen a jó és Istennek tetsző tettei miatt érezte. A szorongást mások iránti aggodalom kellemetlen mellékhatásaként is meg lehet tapasztalni, ezért úgy lehetne leírni, mint „az „együttérzés ára”. Ez a „pozitív szorongás” nem feltétlenül jelent problémát, de azért gondot okozhat.

Jézus Krisztus megmutatta, hogyan kell kezelni az ilyen szorongást:

De a híre annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott.” (Lukács 5:15,16)

Bár nagy sokaság jött össze, hogy hallgassák őt és meggyógyítsa a betegeket, ő a pusztába vonult és imádkozott. Úgy tűnik alkalmanként időt szentelt rá, hogy feltöltse szellemi tartalékát az egyedüllét és imádkozás által. Noha a szorongás nem mindig rossz dolgok miatt van, a negatív érzések károsan hatnak ránk. Milyen útmutatást tartalmaz a Biblia, hogy segítsen enyhíteni az ilyen típusú „rossz fajta szorongást”?


Jó szavak

Aki aggódik szívében, az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja. (Példabeszédek 12:25).

Úgy tűnik, sok jót tehetnek a csüggedtség ellen a „jó szavak”.

Amit „elmének” nevezünk, a Bibliában gyakran „szívnek” írják le (pl: 1.Mózes 6: 5 és a Lukács 9:47-ben). A Példabeszédek könyvéből vett fenti idézet szerint a szorongás depresszióhoz vezethet, és tudjuk, hogy ez szélsőséges esetben olyan súlyos lehet, hogy klinikai kezelésre van szükség. De az idézet egy szélesebb körben ismert tapasztalatról ír, melyen sajnos a legtöbben ismernek. A „levertség” nyomasztó gondolatokkal jár, de a példabeszéd úgy folytatódik, hogy a jó szó felvidít, azaz megszabadíthatja az elmét ettől a tehertől. A szavaknak tehát hatalma van, és legyőzhetik a szorongást.

Jó szavakat a Bibliában találhatunk. A Szentírás olvasása közben olyan ösztönző ígéretekről olvashatunk, melyek elterelik figyelmünket a gondról, és tudatosítja bennünk Isten nézőpontját. A Biblia ígéretei csodálatos jövőről szólnak, és Isten országának ígéretével nyújtanak vígaszt:

„Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket! Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket! Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Akkor majd úgy szökell a sánta, mint a szarvas, és ujjong majd a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok. Így fognak visszatérni azok, akiket az ÚR kiváltott, és ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.” (Ézsaiás 35: 3-6,10)

„Jó szavakat” családi vagy baráti kőrben is kaphatunk, vagy ha valaki egy keresztény közösséghez tartozik, akkor a hittársai is megerősíthetik őt. A legjobb, ha pozitív személyes tapasztalatok, vagy a Bibliából vett odaillő részek vannak felhasználva. Néha már az is nagyon vigasztaló lehet, ha csak annyit mond valaki, hogy „imádkozom érted”.


Ima

Ez a legnagyobb ajándék, amit a szorongás elleni küzdelemhez kaptunk.

„Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” (1Péter 5:6,7)

Isten „ápolni” kívánja gyermekeit az ima által. Ha fontosnak érezzük elmondani mennyei Atyánknak azt, hogy hogyan érezzük magunkat, az sokat mutat a kapcsolatunk bensőségességéről. Bár Isten ismeri az érzéseinket, sose kételkedjünk abban, hogy hallani is kívánja tőlünk a gondjainkat.

„Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, URam, támogatott engem. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsoltárok 94:18,19)

Aggodalmunk megosztása Istennel azzal az áldással jár, hogy megértjük, nem csak a nyugtalanító körülmények, de az egész életünk az Ő kezében van.


A legnagyobb példa

A legnagyobb példát a szorongás közbeni imádságban Jézus adta. Fájdalmas halálához közeledve érthető módon szélsőséges szorongása és félelme volt. Miközben a Gecsemáné kertben letartóztatására várt Lukács így számol be Krisztus érzéseiről:

„Azután eltávolodott tőlük mintegy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek.” (Lukács 22: 41–44).

Feltételezzük, hogy Jézus ebben a pillanatban „hematidrosist” szenvedett. Ez egy olyan ritka lelkiállapot, amelyet végletes stressz okoz, és amelyben a szenvedő szó szerint vért izzad. Jézus még ilyen leírhatatlan szorongásban is mennyei Atyjához imádkozott.

Ez egy kiváló példa, mely rámutat az Istenhez való imádkozás szükségességére, amikor szorongunk. Lehet, hogy nem érzünk indíttatást az imádságra ilyenkor, de jól tesszük, ha erőt veszünk magunkon, és még lelkesebben imádkozunk akkor is, amikor szenvedünk.


Összefoglalás

Nem várhatjuk el, hogy az életünk mentes legyen a szorongástól. Láttuk Pál apostol és maga az Úr Jézus Krisztus csodálatos példáit, és azt, hogy miként kezelték őket.

Láttuk néhány olyan kulcsfontosságú tényezőt, amelyek megerősítenek lelkileg: olvashatjuk Isten szavát, imádkozhatunk hozzá, és megoszthatjuk félelmeinket másokkal is.

Végezetül megszívlelhetjük Pál apostol javaslatát:

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” (Filippi 4:6,7)


Stephen Blake

Glad Tidings magazin

32 views0 comments

Recent Posts

See All