Search
  • alison3878

Az Úr imája

Az ima nagyon fontos volt Jézus életében, és a tanítványok észrevették, milyen magasra értékeli Jézus az ima tapasztalatokat. Tehát azt kérdezték tőle: „Uram, taníts meg minket imádkozni ...” (Lukács 11: 1). Jézus válaszul elküldte egy széles körben ismert és szeretett imát mondott, amelyet a mai napig „az Úr imája” néven ismernek. Ez az ima felhasználható mintának a saját imáinak alapjául, vagy egyszerűen megismételhető, és gondolkodhatunk minden egyes kijelentésen. Mindkét esetben a tapasztalat nagyon felemelő lehet. Az ima (ellenben) világos és egyszerű felépítésű. Figyelemreméltó, hogy az ima három részből áll, és hogy minden rész három szakaszból áll. Az első rész magát Istent érinti - nevét, királyságát és akaratát. A második rész bemutatja saját szükségleteinket - napi ételeink, megbocsátás és Isten gondozása. Végül az ima visszatér Istenhez, elismerve, hogy minden az Ővé.

Az ima azzal indul, hogy Istenhez „Atyánkhoz” szólunk. Ez az első alkalma eset, amikor Istent „Atyként” említi a Biblia. Ez Izrael feltörekvő nemzetének Atyjára vonatkozik, amit ott találjunk Mózes könyvében, amikor azt parancsoja, hogy szóllítsa meg a fáraót és a következőket mondja: Így szól az Úr: Így szól az Úr: Izráel az én elsőszülött fiam. (2Móz 4:22). Isten, mint „atya” fogalma tehát összekapcsolódik a hozzá tartozással és a szabadság eszméivel. Isten megszabadította az izraelitákat kegyetlen rabszolgaságtól Egyiptomban; Isten felajánlja, hogy megszabadít minket a kegyetlen rabszolgaságtól, a kísértéstől, a bűntől és a haláltól.

Nézzük meg az első részt! "Szenteltessék meg a neved". Ha szeretjük Istent, tiszteletben tartjuk az ő nevét, mert Isten nem választható el a nevétől. Ezért Isten nevét meg kell szentelni, szentként kezelni azaz megszentelni. Ez sokkal több, mint az Ő szavának ismerete. Elmélyült tanulmányozásunk következtében ez szükségszerűen hatással van ránk, fejleszti bennünk az alázatot és a szív háláját. lerontva azt az "ó-emberünket" és fejlesztve ezeket a Krisztus-szerű tulajdonságokat. A zsoltárok írói megértették ennek a jelentését, folyamatosan Isten fenségéről gondolkodnak.

Jöjjön el a Te országod. Jézus minden követõje vágyakozik Jézus újbóli eljövetelére és Isten királyságára, azaz országára. Ésaiás próféta arra buzdít bennünket, hogy: "Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja és dicséretre méltóvá nem teszi Jeruzsálemet a földön." (Ézsaiás 62: 7).

legyen meg a Te akaratod. Gecsemánában, röviddel a halála előtt Jézus háromszor imádkozott, hogy az Atya akaratát, és nem a sajátját valósítsa meg. A keresztet választotta, mert ezt kérte tőle Isten. Fontos, hogy ezeket a szavakat ne ismételjük üresen, mechanikusan. Mi valóban azt akarjuk, hogy Isten akarata valósuljon meg az életünkben.

Az ima második részében kéréseinket mondjuk el: Adja meg nekünk ma a mindennapi kenyérünket. Jézus azt javasolja, hogy minden nap imádkozzunk, ahogy a "mindennapit" kérjük. Jézus másutt azt tanítja: „Ne aggódjatok tehát a holnapért, ... elég minden napnak a maga baja.” (Máté 6:34).

Érdekes módon csak ez az, amit tennünk kell. Ez várja tőlünk Isten, mint szolgáitól. Bocsásd meg nekünk a bűneinket (vagy adósságainkat), mint ahogy megbocsátunk azoknak, kik ellenünk vétkezőknek (azaz adósainknak). A Máté 18. fejezetében Jézus példabeszédet mond arról, aki óriási adósságot bocsátott meg, annak aki nem nem volt képes, egy nagyon kicsi adósságot elengedni; ezért elítélték. Ugyanígy, ha nem tudunk megbocsátani másoknak, akik bármilyen módon bántalmaznak bennünket, akkor Isten nem fogja megbocsátani a mi hibáinkat. Jézus komolyan figyelmeztett: Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő testvérének. (Máté 18:35).

És ne vígy minket a kísértésbe. Könnyebb lesz megérteni ezt, ha példát veszünk segítségül. Péter példáját, aki erős, bátor ember volt, de magabiztos is volt. Azt mondta Jézusnak: Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, akár a halálba is! (Lukács 22:33). Később, amikor a Gecsemáné kertben voltak, Jézus figyelmeztette tanítványait: „ Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” (v40). De a tanítványok nem láttak különleges veszélyt, és nem imádkoztak. Jézus letartóztatása után Péter követte őt a tárgyalás helyére, és szolgák voltak az udvaron. Hideg éjszaka volt, és tüzet gyújtottak. Péter is melegedni akart, de ebből a társaságból valaki felismerte őt. Ez után Péter kint ült az udvarban. És egy szolgalány érkezett hozzá, és azt mondta: „Te is a galileai Jézussal voltál” (Máté 26:69). Minden tekintet Péterre szögeződött: „Nem tudom, mit beszélsz.” (v70), majd „nem ismerem azt az embert.” (v72). Valójában Péter háromszor tagadta meg azt, hogy ismeri Jézust. Hencegése, bátorsága és kardja most teljesen haszontalan volt. Ha egy katona megtámadta volna, bátran védekezett, de egy szolgalány megszégyenítette őt, és megtagadta magát.

Ha éppen meleg éjszaka lett volna, Péter távol maradt volna a tűztől, és nem vették volna észre. De hideg éjszaka volt, és így Péter gyengesége feltárta magát - és megtanította, hogy ne bízzon önmagában. Ha tisztában vagyunk saját gyengeségeinkkel, akkor emlékezni fogunk az ima szavaira: „Ne vezess minket kísértésbe”.

Mellesleg, bár a „és ne vezessen minket a kísértésbe” kifejezés, egy olyan felhívásnak tűnik, amely megakadályozni akarja Mennyei Atyánkat, hogy minket, gonosz cselekedetre ösztönözzön, de nem erről van szó. Isten nem ösztönzi az embereket gonosz cselekedetekre (Jakab 1: 13-15). Ha a kísértés feltámad, senki nem mondhatja: "Isten kísért" "mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz."

A Jakab levelében található szó a "piradzo", ami csábítást jelent; Mátéban evangéliumában a kísértés szó pedig a "pirasmos" szó, ami balsorsot jelent (vagy amint úgy is mondhatnánk: „ki kell próbálni”). Tehát Jézus imájában a "csábító" szó azt jelenti, hogy kerüljük el azt. Pétert próbáltatásba került. Mivel Jézus követője volt, és ahogyan mi gyakran, nyomás alatt elbukunk.

Az ima utolsó szakasza: „Mert tiéd az ország, és a hatalom (dicsőség) mindörökkön örökké. Ámen" Ez a mondat nem szerepel a modern fordítás verziókban. Fontos rész ebben az imaszakaszban az eljövendő földi Királyság (10. vers). Jézus igaz követői várakozással tekintnek a földre való visszatéréséig és országának felállítására. A hívõket jutalmazzák azáltal, hogy halhatatlanokká válnak abban a királyságban. Ezért jó emlékeznünk, hogy a királyság, a hatalom és a dicsőség Istené. Arra is érdemes emlékezni, hogy ezeknek a szavaknak bibliai alapjai vannak. Ez Dávid imádsága az Ószövetségben. Tied, Uram, a méltóság, a hatalom és a tisztelet, a hírnév és a fenség, bizony minden, ami a mennyben és a földön van! Tied, Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenség fejedelme! (1 Krónikák 29:11).

Vegyük észre, hogy milyen rövid az ima. Ha hosszú imákat próbálunk mondani, az elménk valószínűleg elkóborol. A rövid ima világosabb és felemelőbb lesz. Az Ótestamentumban van egy példa egy emberre, aki szenvedélyesen imádkozott, és imája ugyanazon mintát követte, mint az „Az Úr imája”. Ezékiás király ultimátumot kapott a büszke asszír királytól. Ezékiás elvitte az ultimátumot a templomba, ott letekerte “És így imádkozott Ezékiás az Úr előtt:Uram, Izráel Istene, aki a kerúbokon trónolsz! Egyedül te vagy a föld minden országának Istene, te alkottad az eget és a földet! Uram, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg! Uram, nyisd ki a szemedet, és láss! Halld meg Szanhérib beszédét, aki ideküldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent! Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzre vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz csinálmányai, fa és kő; ezért pusztíthatták el őket. De most te, Urunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy, Uram, az egyedüli Isten!“ (2 Királyok 19: 15–19). Imádkozását azzal kezdte, hogy elismerte Isten nagyságát. Aztán megkérte Istent, hogy foglalkozzon a problémájával, majd imáját azzal fejezte be, hogy Isten szuverén akarata teljesüljön. Meghallgatta Ezékiás imáját, és Jeruzsálemet csodálatos módon megmentették. Nekünk ebből az a tanulság, hogy meg kell jegyeznünk, milyen tömör imádság volt az Ezékiás ima, és hogy csak egy problémáról imádkozott. A példabeszádek könyve azt tanácsolja nekünk, hogy emlékezzünk: Isten a mennyben van, és a földön „;...úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel [jár].“ (Példabeszédek könyve 5:2).

Jézus többet is tanított az imáról: "Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk." (Lukács 18: 1). Az ezt követõ példa egy özvegyről szólt, aki többször kérte a bírót, hogy segítsen neki. Eleinte vonakodott, de végül megadta az özvegy számára szükséges segítséget. A tanulság? Fáradhatatlanul és szüntelenül imádkoznunk kell. Ha elhanyagoljuk az imát, akkor lelkünk fáradt lesz, és hitünk gyengül. Ugyanebben a fejezetben a farizeus és az adóbeszedő példázata található. A farizeus imádkozott, hogy elmondja Istennek, milyen jó ember ő, de az adószedő alázatosan imádkozott, mondván: „Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!” (13. vers). A farizeus önmagához, nem Istenhez imádkozott. De az adószedő imáját meghallgatták, és bűnbocsánattal mehetett el.

Ahogy megtörjük a kenyeret és bort iszunk, mérlegeljük Jézus Péterrel szembeni viselkedését. Jézus tudta, hogy Péter háromszor tagadja meg, amikor próbába kerül, és ezt meg is mondta Péternek. De Péter nagy hévvel ragaszkodott hozzá: "Még ha veled is kell meg halnom, soha nem foglak elhagyni téged." De tudjuk, hogy Jézus szavai végül valóra váltak, és Péter azt tette, amiről megígérte, hogy nem teszi.

Sokat írak arról, hogy Jézus megfordult és Péterre nézett. Szerette Pétert, törődött vele. bánatosan nézett rá nem szemrehányóan. Péter bizonyára belevaló jellem volt, és sok mindenre rögtön hajlandó, ha Te megcsinálod, ő is megcsinálja. Vélhetően sokszor volt “lenn” és ekkor is maga alatt volt saját bukása miatt. Elment és “keserűen sírt”. Biztos vagyok benne. Milyenek lehettek a következő napok Peter számára? Nem említik, hogy a kereszt lábánál tartózkodik. Szörnyen érezhette magát. Jézus mégis megértette, és mélyen törődött Péterrel. Ki volt az első ember, akit felkeresett, amikor feltámadt? Péter volt. És ez a kapcsolat amelybe akkor léphetünk fel, ha teljes mértékben megnyitjuk szívünket Atya igéjére fogékonyan, és akaratát teljesítsük.

Ha biztosak akarunk lenni abban, hogy Isten meghallja imáinkat, akkor az Úr Jézus Krisztus példáját követve és az ima útja a legjobb. Tudjuk, hogy imáit mindig meghallgatták. Nem mindig voltak azok a válaszok, amelyeket Jézus szeretett volna, ám mindegyiket meghallgatták és válaszoltak. Csodálatosan, hogy a miéinket is.

David Budden, szövegét felhasználva www.gladtidingsmagazine.org (The Lords Prayer)


6 views0 comments

Recent Posts

See All