Search
  • Balla Béla

Mennyország és pokolSokakat meglephet, de a menny kifejezés nem található a Bibliában, a modernebb fordítások legtöbb helyen az „ég” szót alkalmazzák. A Bibliából megtudhatunk néhány fontos tényt a mennyről (égről):

- „Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta” (Zsolt. 115:16).

- „Ne esküdjetek… az égre, mert az az Isten királyi széke” (Máté 5:34)

- „felvitetett… a mennybe (t.i. Jézus), úgy jön el, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe” (Ap.Csel. 1:11)

- „… nem ment fel a mennybe senki” (János 3:13)

- „… nem Dávid ment fel a mennyekbe… Dávid… meghalt és eltemették” (Ap.Csel. 2: 29-43)

A fenti idézetek szerint a menny az Isten - nem pedig az emberek - lakóhelye. Isten nem mondja, hogy kövessük Őt a mennybe, sem halálunk előtt, sem azután. A menny az Isten királyi széke. Igaz ugyan, hogy az Ő megváltottjai „királysággá és papokká” lesznek, azonban ők itt, a „földön fognak uralkodni” (Jelenések 5:10) Milyen nagyszerű lesz is ama nap, amikor a ”föld tele lesz az ÚR dicsőségének ismeretével” (Habakuk 2:14). Mivel Isten jövőbeni terve az emberiséggel a földre vonatkozik, így érthető, hogy miért mondta Jézus: „nem ment fel a mennybe senki” , és miért mondta Péter, hogy: „nem Dávid ment fel a mennyekbe” .

Miért is kellene felmennünk a mennybe halálunk után, ha Isten valamennyi jövőbeni terve az Őt híven szolgálókkal a földön fog megvalósulni? Péter azt mondta a zsidóknak:

„Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik, amiről Isten öröktől fogva szólt szent prófétái által.” (ApCsel 3:19-21)

Az ószövetségi próféták is szóltak Isten országáról, amely békét hoz a földre. Erre akkor kerül sor, amikor Jézus visszatér, hogy „királyoknak Királya és uraknak Ura” legyen (Jelenések 19:16). Jézushoz hasonlóan, mi is így imádkozhatunk: „Jöjjön el a te országod” (Máté 6:10).


Mi a helyzet a pokollal kapcsolatban?

A „pokol” szót széles körben félreértelmezik a Bibliában, mivel az így fordított héber kifejezés (sheol) egyszerűen csak „sírt” jelent. Az Újszövetség görög megfelelője (Hades) ugyanezzel a jelentéssel bír, esetleg egy valóságos földrajzi területre a Hinnom völgyére utal, mely Jeruzsálem falain kívül volt.

Az az értelmezés, hogy a pokolban szenvednek a gonoszok lelkei, nem bibliai tanítás. Valójában maga Krisztus is a pokolban volt, amíg halott volt. Az egyik Jézuson beteljesülő ószövetségi prófécia (messiási prófécia) így hangzik:

Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba (sheol).” (Zsoltárok 16:10)

Ennek beteljesedéséről az Újszövetség ezt írja:

„A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid: „Az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbom felől van, hogy meg ne tántorodjam. Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson.” (ApCsel 2:22-27)

Jézus nem csupán kijött a ’pokolból” (azaz: a sírból), de azt is mondta:

„én vagyok… az élő: halott voltam, de íme élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai” (Jelenések 1:18) .

Amikor a pokol és a halál ’ajtajának megnyitásáról’ beszél- Jézus arra az időszakra utal, amikor eljövetelekor feltámasztja majd a halottakat (1 Kor. 15:20-23). Ezek után tegyük fel a kérdést: Hol van hát az a pokol, ahová Jézus került? Erről ezt olvassuk:

„József elvitte a (Jézus) testét… és elhelyezte a maga új sírjába” (Máté 27:57-60).

Mind az ószövetségi sheol, mind pedig az újszövetségi hades szónak az alapjelentése: a ’láthatatlan’, vagy a ’fedett hely’, ezért helyesen egyszerűen a sírra értelmezzük. A Biblia szerint tehát van feltámadás a pokolból, vagyis a sírból. Ezt olvassuk a Zsoltárok könyvében:

„Isten engem kivált a holtak hazájából(Zsolt. 49:15).

A „sheol” szó egyetlen esetben sem utal a gonosz emberek véget nem érő gyötrelmére. Például Jónás próféta a „sheol” szót használja arra, amikor a nagy hal gyomrában volt, mivel az végső „sírhelye” lehetett volna. (Jónás 1:17-2:2), A „pokol (sheol)” szónak ebben az esetben sincs köze a tűzben való égéshez.

A „hades” szón kívül további másik két görög szó is létezik, amelyet az Újszövetségben szintén „pokolnak fordítottak.” Az egyiket „alvilágnak” lenne érthetőbben és pontosabban fordítani. (2Péter 2:4). A másik pedig a Hinnom völgyre utal, ami egy szemétlerakó hely volt, és a bűnözők holttesteit is ide dobták. Itt sem szenvedtek a bűnösök, és a tűz, ami mindig égett, nem más. (Máté 5:29)

Végső soron az a gondolat, hogy a bűnös emberek egy örökkévalóságon keresztül szenvedjenek tetteikért teljesen összeegyeztethetetlen a szeretet Istenével.

Mindezekből megtudhatjuk Isten szándékát az emberiséggel és a földdel kapcsolatban. Amint látjuk Isten tervei és szándékai nem vallanak kudarcot. Az ég az Ő lakhelye, és az emberrel a földön vannak tervei. Jézus visszatér a közeljövőben, és feltámasztja a holtakat, akiket akar, mivel ők nem szenvednek egy pokolban, és a mennyben sincsenek, hanem a sírban vannak, a nem létezés öntudatlan állapotában. Ő mondta:

„Én vagyok a feltámadás és az élet” (János 11:25).

Hű követői az örök élet áldásában részesülnek az utolsó ítéletkor. Isten megígérte, hogy az Ő dicsősége fogja betölteni a földet és ez akkor teljesül majd be, amikor Jézus visszatér a földre, hogy létrehozza Isten országát. Jeruzsálemből, a „nagy Király városából” fog kormányozni (Máté 5:35). Akkor majd leborul előtte minden király és elhozza az örök békét a földre. (Zsoltárok 72:11, Zakariás 9:10) A kérdés, hogy te ott leszel-e majd Jézus hű szentjei között? Hozzájuk hasonlóan elnyered-e a halhatatlanságot, és segítségére lesz-e Jézusnak abban, hogy a világ halandó népességével megismertesd az ő útjait? A Biblia szerint ugyanis ez lesz a feladatunk, mivel az „értelmesek sokakat igazságra vezetnek” a prófécia szerint (Dániel 12:3). Ez a lehetőség most mindenki előtt nyitva áll, és teljesednek Jézus szavai:

„…mert én élek, és ti is élni fogtok” (János 14:19)


CBM 18 szórólap alapján

50 views0 comments

Recent Posts

See All