Search
  • Balla Béla

Mi az evangélium?

"Mivel pedig előre látta az Írás, hogy Isten a népeket hit által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak: „Általad nyer áldást a föld minden népe.” (Galácia 3:8)

Pál itt arról ír, hogy az evangéliumot már Ábrahámnak is hirdették ami azt jelenti, hogy az evangélium, azaz a Biblia Jó híre az ószövetségben gyökerezik. Fontos tehát megértenünk az Ószövetség írásait, és nem csak az Újszövetséget, mint ahogyan sokan állítják. Vizsgáljunk meg tehát egy részletet Mózes első könyvéből, és nézzük meg, hogy pontosan mit ígért meg Isten Ábrahámnak:


"azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag, vagy mint a homokszemek a tengerparton. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld minden népe, mert hallgattál szavamra." (1Mózes 22:17,18)

Pál megmagyarázza miről van itt szó: "Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő utódának. Nem így mondja az Írás: „és az ő utódainak”, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről: „és a te utódodnak”, aki a Krisztus." (Galácia 3:16)

Ebből kitűnik, hogy már a kezdetektől megígérték, hogy jön egy  "mag", vagy utód, aki a Megváltó. Az ígéret azt is magában foglalja, hogy az utód által áldásban részesül az egész föld. Most vizsgáljuk tovább az Ábrahámnak tett ígéreteket: "Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked és utódaidnak adom a földet, ahol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek." (1Mózes 17:7,8)

Tehát ennek a magnak örökölnie kell a földet, ugyanakkor Krisztusnak, a Messiásnak is kell lennie. Ezeket az ígéreteket más régi hűséges embereknek is megerősítették, például Izsáknak és Jákobnak, valamint Dávid királynak. Mindannyiukról az Ószövetségben olvashatunk, és arról is, hogy ezen hűséges férfiak életében nem teljesedtek ezen ígéretek. Hogyan lehetséges ez? Pál apostol így magyarázza:. "És mindezeken, noha hit által Istentől jó tanúbizonyságot nyertek, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre." (Zsidók 11:39,40)

Pál következtetése szerint tehát azért maradtak el az ígéretek teljesedése egy időre, hogy mások is részesülhessenek benne. Ez az EVANGÉLIUM. Ezek szerint mi magunk is részesülhetünk az ígéret áldásaiban. A galáciai levélben így fejtegeti tovább az apostol: "Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök." (Galácia 3:26-29)

Ha tehát valaki hisz ezekben az ígéretekben és megkeresztelkedik, örököse lehet az ígéret áldásainak. Emlékezzünk vissza arra, hogy az Ábrahámnak tett ígéret két részből áll. Egyrészt egy utódra vonatkozott, másrészt egy népre, mely a földet örökli. Az apostolok cselekedeteiről szóló bibliai könyv ezt így fogalmazza meg: "De amikor hittek Fülöpnek, aki az (1)Isten országáról és a (2)Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt." (ApCsel 8:12)

1. MI AZ EVANGÉLIUM AZ ISTEN KIRÁLYSÁGÁRÓL?

Egyszerűen szólva ez egy kormányzat, melyet helyre kell állítani a földön.  (lásd Dán 2:24, Zak 14: 9 Jer 3:17 Máté 25:34, Luk 11: 2) "Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek." (Zsoltárok 37:11) "De a föld tele lesz az ÚR dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja." (Habakuk 2:14)

A bibliai bizonyítékok arra mutatnak, hogy ez a Királyság Krisztus visszatérésekor lesz felállítva itt a földön. Ugyanekkor megtörténik a halottak feltámadása is, és megítélése. (2Timóteusz 4:1) (a Szentírás nem tanítja, hogy a halottak a mennybe jutnának, lásd Zsoltárok 146:4, Ezékiel 18:4) Azok, akik hittek a Jézus általi ígéretekben és megkeresztelkedtek, és hűségesen kitartottak örök életet kapnak.

2. MI A JÉZUS KRISZTUS NEVÉNEK EVANGÉLIUMA? Elképzelhetetlen azonosulni a Biblia jó hírével anélkül, hogy megismernénk az igazságot, amit a Biblia mond Krisztusról. Ő volt az az utód, akire az Ábrahámnak tett ígéret vonatkozott. Ő az emberiség megmentője, mivel bár elkövethetett volna bűnt, mégsem tette. Az egyetlen ember volt, aki ellenállt minden kísértésnek és legyőzte a bűnt.

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. (Zsidók 4:15) A Biblia azt tanítja, hogy Jézus halálára azért volt szükség, mert mindenkinek bűnös természete van, így születünk. Mivel mindannyian Ádám leszármazottai vagyunk, aki bűnös lett, ezért erőteljes késztetésünk van nekünk is a bűnre. Ez az állapotunk magyarázza azt is, hogy mindannyian meghalunk, így szükségünk lett egy megváltóra, aki megszabadít ettől bennünket. Jézus bűn nélkül halt meg, ezért feltámadását követően az emberiség képviselője és közbenjárója lett. Halála nem "helyettesítő halál" volt, mivel akkor azonnal megszűnt volna a halál, de mint látjuk ez nem így történt. Jézus értünk halt meg és nem helyettünk. Ez azt jelenti, hogy bár bűneink miatt meg kellene halnunk, mégis Isten Jézusra való tekintettel megbocsátja vétkeinket, ha azokat szívből megbánjuk. Jézus közbenjárása tehát egy lehetőséget ad nekünk, és nem ment fel bennünket a rosszra. Jézus feltámadása utat nyitott másoknak is erre:

"Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek." (1Korintusz 15:21,22)

Aki megkeresztelkedik Jézus nevében, az kifejezi, hogy megértette ezt a hatalmas áldozatot, és mivel az Ő halálával azonosul szimbolikusan, így reménye lesz az Ő áldásaira is. A keresztelkedés jelentőségét nagyon fontos megérteni. "Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." (Márk 16:16) Pál figyelmeztet, hogy csak egy evangélium létezik. "Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha még mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amelyet mi hirdettünk, átkozott legyen! Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen!" (Galácia 1:6-9)

A Biblia számos más helyen is figyelmeztet, hogy a kereszténység hitehagyott lesz és sokakat félrevezetnek. Erre néhány példa:  ApCsel 20:29,30, 2Thesszalonika 2:3-4, 2Tim 4: 3-4).  Ezért szívből azt javasoljuk mindenkinek, hogy olvassa el a teljes Bibliáját, és győződjön meg személyesen arról, hogy mi az evangélium, és kívánjuk, hogy meglelje az igazságot!

Szerző: M. Davies, Nottingham, 2007. november

13 views0 comments

Recent Posts

See All